Tavsiyeler


A- UYGULAMA ÖNCESİ

Parkeyi döşetmeyi düşündügünüz tarihten en az bir, iki hafta önce döşenecek mekana koyunuz. Eğer parkeleriniz ambalaj içindeyse mutlak surette ambalajından çıkartınız. Parke döşenecek zeminin düzgünlü?ünü ve kurulu?unu expertize kontrol ettiriniz. Zemin istenilen kuruluk düzeyine gelmeden parkenizi döşetmeyiniz.


B- UYGULAMA ESNASINDA

Parke uygulanacak ortam ısısının 10­° - 15º C den az olmaması önerilir. Parkenizi solvent veya poliüretan esaslı tutkal ile uygulayınız. Su esaslı tutkal kullanmayınız. döşeme işlemi bittikten sonra en az bir hafta sistre ve cila işlemi yapmayınız. Bu bekleme esnasında parke yüzeyini korumak için kesinlikle naylon (Hava aldırmayan) örtü kullanmayınız.


C- PARKE DÖŞEYECEĞİNİZ ŞAP ZEMİNİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Şap oldukça sıkı olarak dökülmüş olmalıdır. Çekiç ile şapın üzerine vurarak veya çivi veya benzeri ucu sivri bir malzemeyi şapın üzerine sürterek zeminin sıkılığı ve yüzeyin sertli?i hakkynda bilgi sahibi olabiliriz. Bu vasıftaki şapı elde etmek için, şapın 350 - 400 dozdan düşük olmaması gerekir. şapın yüzeyine çekiç ile vurulduğunda iz kalmamalı ve çivi gibi maddelerle sapi çizmeye çalıştığımızda da şapın yüzeyinde derin izler ve aşırı toz oluşturmamalıdır. eğer şap aşırı derecede tozlanma yapıyorsa tutkal uygulama öncesi tozlanmayy kesecek bir astar malzeme uygulanmalıdır.

Şap yeterince dinlendirilmiş ve kuru olmalıdır. Çimento bazlı her türlü şap en az 5 ila 8 hafta dinlendirilmelidir. şap içindeki nem oranı yüzeyden en az 2 - 3 cm derinli?e inerek kontrol edilmelidir. GANN tipi higrometre ile ölçüldügünde, çimento esaslı şapın azami nem değeri 30 olmalıdır. Nem oranı bu değere düşmeden kesinlikle parke uygulamayınız. Ancak bu süreler kesinlikle ba?layycy olmayıp ba?yl nem, mekanın ısıtılması ve havalandırılması, şapa eklenen katkı malzemeleri gibi değişik faktörlere göre değişiklikler gösterir. şapın rutubeti istenilen değere düşmeden parke döşenmesi gerekiyorsa, mutlak surette rutubeti engelleyecek kimyasal tecrid malzemeleri kullanılmalıdır. şapta çatlak olmamalıdır. şapın kuruma süreci içinde yüzeyde oluşan küçük çatlaklar kabul edilebilir çatlaklardır. Bunun dışında oluşan her türlü çatlaklar tamir edilmelidir. Bunun için özellikle çatlaklar V ?eklinde açılmalı ve sentetik reçine katkılı harç ile doldurulmalıdır. şap üzerinde aşırı seviye farky olmamalıdır. Parke döşenecek zemin yeterince düz, dalgasız ve kendi içinde aşırı seviye farklılıkları göstermemelidir. Düz ve uzunca bir lata ile yapılan kontrol değerleri içinde kalan seviye kabul edilebilir azami değerlerdir. Parke döşenme a?amasında iyi bir netice almak için 3 - 4 metre boyunca bir alüminyum mastar ile deşisik yönlerde yapılacak olan bir seviye kontrolünde hiçbir noktada 9/10mm yi a?an seviye farklılıkları görülmemelidir. şap fazla pürüzlü olmamalıdır. Parke döşenecek şapın aşırı derecede pürüzlü olması, aşırı bir yapı?tyrycy sarfiyatyna sebep olabileceşi gibi buna ba?lı olarak yapı?kanın kuruma süresini de uzatacaktyr. Tavsiye edilen şap kalitesi "demir mala perda" tabir edilen yüzeydir.

Şap temiz olmalıdır. Parke döşenmeye ba?lanmadan önce şapın yüzeyi iyice temizlenmelidir. şap üzerinde herhangi bir sebeple kalmy? olan alçy, çimento yy?ynları çelik bir spatula ile temizlenmelidir. şap üzerine damlayan her türlü ya?lı malzeme, boya şapa nüfuz etmeden temizlenmelidir. Yapı?tyrma işlemi ba?lamadan önce zemin nemli bir bezle silinmeli, süpürge ile süpürülmeli ve astarlanmalıdır. Yukaryda belirtilen hususların kontrolü basit araçlarla sa?lanabilir. Nem oranınyn higrometre ile tespit edilmesi dışında tüm di?er kontroller parkeyi döşeyecek ustanın bilgi ve tecrübesine ba?lıdır.


***


MASİF BOY PARKELERDE ZEMİN HAZIRLIĞI

Masif boy parkelerin uygulanması düşünülen mekanlarda zemin hazırlığı son derece önemlidir. Yüksek kalitede şap dışında, uzun boy parkeler için tercih edilen zemin hazırlıkları şunlardır. şapin arasına kadran yerleştirmek, tala?lı şap dökmek, şap veya kaba beton üzerine MDF, sunta, kontrtabla yerleştirmek, şap veya kaba beton üzerine ahşap konstrüksiyon hazırlamak. Kadran yerleştirme metodu seçilecek ise şu ayrıntılara dikkat edilmesi gerekir: Kadranlar 25 - 30 cm aralıklarla dizilmelidir. Bu mesafe kullanılacak olan parkenin uzunlu?una göre degi?ebilir. Kadranlar parke döşeme yönüyle 90º açı yapacak sekilde olmalıdır. Dökülecek olan şap en az 3 - 4 cm kalınlıkta olmalıdır. Kadranlar mümkünse düz lata yerine eskenar yamuk (trapez) profili olmalıdır. Kadranlar için seçilmiş olan ağaçlar mümkünse oldu?unca kuru çam, lareks, thermowood veya kestanedir.


PARKE DÖŞENECEK ORTAMDA OLMASI GEREKENLER

Kullanılacak olan parkenin nem oranı 6 ile 8 arasında olmalıdır. Tüm su tesisati gözden geçirilmelidir. Herhangi bir nedenden dolayi meydana gelen su sızıntıları mutlak surette giderilmelidir. ahşabın en büyük düşmanı nem ve doğrudan su temasıdır.

Seçilen zemin tipi her ne olursa olsun mutlak surette zeminin seviyesi her noktada ayny olmalıdır. Parke döşenecek ortam ısısının 15ºC civarynda olması, tutkalın daha kolay ve kysa sürede donması için tercih sebebidir. Boya son katy dışında herhangi bir tamirat, alçy, syva gibi in?aat ve dekorasyon işleminin kalmaması sa?lanmalıdır. Parke döşenecek mekanın tüm do?ramaları ve pencere camları takylı olmalıdır. Parke uygulanacak zemin şap esaslı ise şap en az 3cm kalınlığında ve kuru olmalıdır. şapın kurulu?u konusunda tereddüdünüz varsa higrometre ile şapın nemini ölçtürünüz. şapin sertleşmesi bir kaç gün içinde gerçekleşir. Ancak üzerine do?rudan parke uygulanabilecek kurulu?a ula?ması için mevsim ?artlarına ve di?er faktörlere ba?lı olarak en az 30 ile 45 güne ihtiyaç vardır. Yyi kurumayan şapın üzerine uygulanan parke kysa sürede şaptaki nemi emer ve bunun sonucunda ?i?er. Parke döşeme işlemi bittikten sonra en az 1 ila 2 haftalık bir süre geçmeden sistre ve cila işlemi yaptyrmayyn. Unutmayyn ki ahşap ya?ayan bir malzemedir ve uygulandışı ortamyn nemine ve ysysına göre azda olsa bazi ufak tefek hareketlenmeler gösterebilir. Sistre ve cila işlemleri parke döşeme işlemlerinden hemen sonra yapılırsa parkenin gözenekleri zimpara tozu ve cila ile kapanaca?yndan ağaç ortamyn ysy ve nemine daha uzun sürede uyum sa?layacak ve eğer ortam nemi parke neminden fazla ise muhtemelen parke yüzeyinde küçük iç bükey toplanmalar olacaktyr.


PARKE UYGULAMASI SIRASINDA KARŞILAŞILAN ÖNEMLİ BİR SORUN: 

"PARKENİN ŞİŞMESİ VEYA ZEMİNDEN AYRILMASI"


Uygulama esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek en büyük sorun masif parkenin yapı?tırıldışı zeminden aırılması ve şişmesidir.

Parkenin yerden aırılması veya şişmesinin genelde tek bir nedeni vardır. Ancak bazen parkeyi uygulayan ustanın belli ba?lı ?artları yerine getirmemesi, zeminin istenen özelliklere sahip olmaması veya ustanın i?i çabuk bitirmek için acele etmesi de arzu edilmeyen bu aryzanın meydana gelmesine sebep olur. Parkenin yapı?tırıldışı zeminden aırılması veya ?i?mesine sebep olan belli ba?lı faktörler ?unlardır:

  • Parkenin aşırı derecede kurutulmuş olması,
  • Kullanilan tutkalin çok beklemiş olması,
  • Zeminin zayıf ve kalitesiz olması, (zeminden beton parçasi kopması)
  • Zeminin yeterince temiz olmaması,
  • Zeminin aşırı nemli olması.


Parkenin yerden aırılması veya şişmesi tutkalın kuruması ve priz yapması syrasında olabileceşi gibi, parkenin üzerine uygulanan cilanın kuruması ve sertleşmesi esnasında da olabilir. eğer şişme veya zeminden aırılma döşeme işlemini takip eden ilk 10 saat içinde oluşmu? ise bunun tek nedeni parkenin aşırı bir nem emmiş olmasıdır. Bu nemin nedeni parkenin iyi kurumaması ve/veya gereşinden fazla, hatalı tutkal kullanılması olabilir. Parkenin aşırı derecede kurutulmu? olması da bu süreci hyzlandırabilir. döşenecek olan parkenin nemi % 6 ila 8 arasında olmalıdır.

Eğer parkenin nem oranı bu yüzdelerin çok altynda ise parkenin zemindeki ve/veya tutkaldaki nemi emmesi, tutkalın kuruma ve priz yapmasi süresinden çok daha hyzlı olacak ve do?al olarak parke zeminden aırılacaktyr. Tutkaldan kaynaklanacak problemlerin tamamen önüne geçmek için (özellikle uzun boy parkeler için) mutlak surette poliüretan esaslı tutkal kullanılması tavsiye edilir. Su bazlı kullanılan uygulamalarda (sadece kisa boy parkeler için tavsiye edilir - ah?abyna göre deşisiklik arz eder) gereşinden fazla miktarlarda tutkal kullanımy parkelerin altyna su dökmek ile eş değerdir. Parke döşenmesi esnasında su bazlı tutkal sarfiyatynyn 800-1200 gram / m² yi geçmemesi gerekir.Tutkal hiçbir zaman şap bozukluklarıny gideren dolgu malzemesi olarak kullanılmamalıdır.

Parkenin zeminden aırılması veya ?i?mesi cilalama işleminden hemen sonra meydana gelmiş ise bunun nedeni, zemin şapınyn dozajynda dökülmemiş olması, şapın yeterince temiz olmaması veya kullanilan tutkalin gereşinden fazla bekletilmiş olmasıdır. Bekletilen tutkal yüzeysel olarak sertleşmeye ba?lar ve üzerinde yapı?ma işlemini engelleyen kuru bir tabaka oluşur. Cila işlemi, parkenin üzerinde oldukça önemli bir gerilime sebep olacaktyr. Dolayysyyla kötü bir zemin ve/veya bekletilmiş tutkal ile uygulanan parke zemine gerektigi gibi yapı?mayacak ve cila işleminin sebep oldu?u aşırı gerilimin nedeni ile zeminden ayrilabilecektir.

 

POLİÜRETAN ESASLI TUTKALLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Poliüretan esaslı tutkallar ile su veya solvent esaslı tutkallar arasındaki en önemli fark malzemelerin kap ömrüdür. Su veya solvent esaslı tutkallarda ambalaj açılıp tutkalın zemine tatbikinden sonra kuruma süreci ba?lar. Zemine tatbik edilen tutkalın yüzeyinde oluşan kabuk, üzerine parke tatbik edildi?i zaman patlar ve tutkal açı?a çykar. Ancak iki bileşenli poliüretan esasli tutkallarda kary?ym yapıldyktan sonra süre tutkalın tüm kütlesinde ayny anda ba?lar. Kary?ym yapıldyktan sonra kap ömrü kysa olan tutkallar zemine tatbik edildi?inde eğer üzerine parke yapı?tyrma işlemi geciktirilir veya tutkal kabynda fazla bekletilirse tutkal kesinlikle i?levini yerine getiremez.


Her hakkı KAYA PARKE 'ye aittir. Bu bilgiler Kaynak Gösterilerek kullanılabilir