Yerden Isıtmalı Döşeme


YERDEN ISITMALI ZEMİNLERDE MASIF PARKE UYGULAMASI

Parke yakın geçmişe kadar bazı kalitesiz ve standart dışı imalatlar yüzünden genellikle sorunlu malzeme olarak tanınmış ve bundan dolayı uygulamada pek fazla ra?bet görmemiştir. Son zamanlarda ise özellikle ithal lamine parkelerin (çok katlı ahşap ve orta katmanı mutlak surette HAVEA türü ahşap) tüketiciye tanıtılmasından sonra, yerden ısıtmalı sistemlerde masif parkenin kesinlikle uygulanmaması gerekti?i yönünde yanlış ve Haksız bir dü?ünce oluşmuştur. Yerden ısıtmalı sistemlerde serpantinler içinde dolasan sıcak suyun ulaşabileceği ısı teorik olarak 60ºC civarındadır. Bu ısı serpantinleri çevreleyen koruyucu ?ap tabakasına 45ºC dolayında aktarılır. Şaptaki bu ısı ise üzerinde yürünen taban malzemesine, malzemenin cinsine göre ve ulaşılmak istenen ortam ısısına bağlı olarak 24 ºC ile 30 ºC arasında aktarılır. Parkede kaliteyi etkileyen en önemli faktör, ah?abyn kuruluk derecesidir. Parke imalatı için kullanılan ahşap mutlak surette önce açık havada bekletilip, hava kurusu tabir edilen kurulu?a getirildikten sonra kurutma fırınlarında % 6 nem mertebesine düşünceye kadar suni olarak kurutulur. Kurutma fırınlarındaki süreç içinde, parke taslaklarına uygulanan ısı 70 ºC ye kadar çıkar. Bu işlem sırasında kurutmadan dolayı ahşapta meydana gelen dönme, çatlamalar vb. arızalar fire olarak ayrıldıktan sonra geriye kalan sa?lam parçalar parke imalatına verilir.

Diğer bir ifade ile; parke yapımında kullanılan ham malzeme, yerden ısıtmalı sistemde maruz kalabileceği ısının çok üstünde bir ısıda kurutulur. Parke imalatına geçilmeden önce de % 6 nem mertebesinde kurutulan ahşap, mevsim ?artlarına ve ahşabın cinsine bağlı olarak, 10 ila 20 gün civarında tekrar ortam rutubetine gelmesi için dinlendirilir. Bu dinlendirilme süreci serasında ham ahşap, denge rutubetine ula?yr ve daha sonra harici bir suni rutubetlenme olmayışı sürece, herhangi bir ?ekil bozukluğuna uğramadan ortamın +/- rutubetine uyum sağlar.

Kaldı ki pencere veya balkon kenarı gibi parkenin doğrudan güne? ışığına açık olduğu yerlerde parke yüzeyinde oluşan ısı yaz aylarında rahatlykla 30 ile 35ºC lere ula?yr. Sonuç olarak parkenin çalışması ile söz konusu parkenin dö?endi?i ortamyn hangi metotla ısıtyldışı arasında doğrudan bir ili?ki kurmak ve yerden ısıtmalı zeminlerde masif parkenin kullanylmaması hükmüne varmak doğru de?ildir. Ancak uygulama öncesi ve sonrasında bazı hususlara dikkat etmek gerekir ki; aşağıda izah edilen bu hususlar sadece masif parkeler için geçerli olmayıp iyi bir netice alınabilmesi için lamine parke uygulamasında da dikkate alynmalıdyr.

Dikkat edilmesi gereken hususların başında serpantinler ile ?ap tabakasınyn yüzeyi arasında en az 3 cm'lik bir kalınlığın olmasıdyr. Bu kalınlığın altındaki ?ap, yerden ısıtma olsun veya olmasın sa?lykly bir netice vermez. Koruyucu ?ap kuruduktan sonra parke uygulamasına geçmeden önce yerden ısıtmalı sistemini çalıştyrmakta büyük fayda vardır. Bunun neticesinde ?ap tamamen kuruyacak ve ayryca ?ap yüzeyinde oluşabilecek büyük çatlamalar tespit edilebilecektir. ?ap üzerindeki yüzeysel çatlamalar büyük boyutlara ula?my? ve zeminden koparak oynamalara sebep verecek hale gelmiş ise, mutlak surette gerekli tamirat yapylmalıdyr. ?ap yüzeyinde oluşması muhtemel yüzey çatlamalarını asgariye indirmek için tavsiye edilen usul, yerden ısıtma sistemi içindeki suyu 35 ºC civarında ısıtarak ?ap rutubetini kontrollü bir sekilde istenen seviyeye indirmektir. Bu i?lem bittikten sonra ısıtma kapatylyp ?ap 2 ile 3 gün dinlendirilmelidir. Parke dö?eme i?lemi bittikten sonra sistem bir kez daha çalıştyrylmalı ve ısı günde 3 ile 5 ºC artırılarak ula?ması amaçlanan azami ısıya getirilmelidir. Sistre ve cila i?lemi ise bu süreçten sonra yapylmalıdyr. Parke dö?enmesi esnasında dikkat edilmesi gereken diger önemli esas ise kullanylacak olan tutkalyn mutlak surette yerden ısıtmalı sistemlerde uygun bir tutkal olmasıdyr. Tavsiye edilen tutkal 2 bilesenli poliüretan tutkal olup, su esasli tutkal kesinlikle kullanylmamalıdyr.


AVRUPA PARKE ÜRETICİLERI FEDERASIONU'NUN

YERDEN ISITMALI ZEMİNLERDE PARKE UYGULAMASI IÇIN TAVSİYELERİ

Parke zemin kaplamaları, yerden ısıtmalı zeminlerde kullanılmak için ideal malzemelerdir. Hem yere yapyıtırmalı masif, hem de yüzer sistem lamine biçimindeki uygulamaların ikisi de mümkündür. Yüzer sistemin uygulandışı durumlarda ısı kaybynyn daha fazla olaca?y kabul edilmelidir. Her iki uygulama durumunda da, a?a?ydaki kurallara ve imalatçy uyarylarına uyulmalıdyr. Sadece sa?lyk ile ilgili nedenler göz önüne alyndışında bile, yüzeydeki azami ısı 26 - 27 ºC'yi geçmemelidir. (Azami ısı 30 ºC)

Yere yapyıtırılarak uygulanan parkelerde sycak su borulary (serpantinler) üzerine, asgari 30mm kalınlığında ?ap dökülmelidir. Dişer zemin kaplama malzemelerinde de yapylması gerekti?i gibi ?ap nihai sertlişe ula?tyktan sonra, ısıtma sistemi 14 gün süre ile en azından yarym kapasitede çalıştyrylmalıdyr. Parke dö?enmeden 1 ila 2 gün önce, yerden ısıtma sistemi kapatylmalı ve parke dö?eme i?leminin bitmesinden hemen sonra, ısıtma sistemi tekrar devreye sokularak, ısı 3 ila 4 gün içinde kademeli olarak yükseltilmelidir. Bu önlem kalynty nemin atylarak parkeye hasar vermesini önler. Parke dö?enmeye ba?lanyrken ?apyn nemi %1,5 (GANN 30) dan fazla olmamalıdyr. Yapy?tyrmada yüksek kalite PVA tutkal kullanylmalıdyr. Parke dö?enecek ortamyn ba?yl neminin normal degerlerde (%50-60) olmasına dikkat edilmelidir. Bu husus parkelerin birle?melerinin do?ally?y için gerekli oldugu kadar, insan sa?ly?y açısından da dikkate alynmalıdyr.


Herhakkı KAYA PARKE 'ye aittir. Bu bilgiler Kaynak Gösterilerek kullanylabilir